پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشكي - 18 اسلاید

پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشكي - 18 اسلاید

پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشكي - 18 اسلاید

پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشكي

پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشكي

پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشكي

پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشكي

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

استاندارد زندگی LIVING STANDARDS

میزان بهره مندی از غذا ، لباس ، مسکن، تحصیل و سرگرمی از نظر کمی و کیفی و هزینه هاي آن

 پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشكي

تنش اجتماعی SOCIAL STRESS  

احساس فشار ناخوشایند جمعی ناشی از کمبود منابع برای پاسخگوئی به نیازها مثل کمبود مسکن ، امکانات برای تحصیل و اشتغال – قابلیت کمی شدن

ارتباطات COMMUNICATION

فرآیند جریان و چرخش دانش و عقاید و تبلیغ افکار – وجود زمینه ها و وسایل ارتباطی نقش کلیدی در PUBLIC HEALTH برای تغییر رفتار وسایل : رسانه ها .....

 

سرمایه اجتماعی SOCIAL CAPITAL

برآیند و معدل تعداد پیوندها و میزان اعتماد به این پیوند ها جهت یاری خواستن در شرائط نیاز هائی که افراد به تنهائی قادر به حل مسایل نیستند

• کمی و قابل اندازه گیری